Drobečková navigace

Úvod > Služby > Revize elektro Praha

Revize elektro Praha

Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Dokumentace je sice k provedení revize potřebná, ale bez návštěvy revizního technika se provedení revize neobejde. Součástí revize elektro a  revize elektrických spotřebičů je i právní odpovědnost za ni, kdy na sebe revizní technik bere odpovědnost za případné škody či úrazy způsobené revidovaným zařízením a případné dokazování, zda se dotyčná závada vyskytovale již v době revize elektra jestli mohla být při revizi odhalena. 

Zde chci upozornit na ne úplně dobře fungující povinnost odpovědných osob, kterým jsou svěřena elektrická zařízení ať se jedná o elektrické spotřebiče nebo elektroinstalace, tato zařízení průběžně kontrolovat a odstraňovat viditelné nedostatky. Při revizích jsou velice často odhalovány závady viditelné, které měly být odstraněny hned po jejich vzniknutí.

Výchozí a pravidelné revize elektro

Dle platných zákonů (např. Nařízení Vlády 101/2005 Sb.) musí být elektronické zařízení před uvedením do provozu a po celou dobu jeho životnosti pravidelně podrobováno pravidelným revizím údržbě a opravám.

Osobně doporučuji provádět výchozí revize elektro techniky nezávislými na dodavateli elektroinstalace a pravidelné revize elektroinstalací v předepsaných termínech. Každé elektrické zařízení s přibývajícími roky stárne a pravidelné revize jsou jedním ze způsobů prevence před úrazy a požáry zaviněnými závadami na elektroinstalaci a pokud se řádně provádí i údržba tak i před závažnými poruchami, což se pak pozitivně projevuje na životnosti i spolehlivosti elektrického zařízení.

Zanedbáním těchto povinností se majitel nebo odpovědná osoba vystavuje možným postihům ze strany Státních orgánů ale i např. krácení plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události.

Obsah revize elektrických zařízení

Podklady pro provedení Výchozí revize:

Oprávnění (TIČR) prováděcí firmy včetně IČO

Projektová dokumentace.

Potvrzení prováděcí firmy o montáži dle ČSN 33 1600 Z4

 

Revize elektro zařízení provádím převážně včetně drobných oprav jako je dotažení spojů, vyčištění rozváděčů , upevnění uvolněných zásuvek a jejich dotažení, doplnění chybějících víček na krabicích ...  tak, aby po nás zůstala již hotová práce a nemuseli jste shánět elektrikáře k odstranění běžných závad. Náročnější záležitosti je potřeba  řešit po domluvě.

K revizím elektra v Praze samozřejmě používám moderní a pravidelně kalibrované měřící přístroje.

Ceny revizí elektro v Praze jsou individuální od 3500 Kč bez DPH, s ohledem na rozsah revidovaného zařízení, jeho stav a náklady na dopravu. Pro firmy jsou platby prováděny převážně na fakturu, případně na fakturu zálohovou. 

Takto může vše zkončit

Lhůty pravidelných revizí elektroinstalací dle ČSN 33 1500

- jedná se o starší vydání normy, nicméně je to zde jednoduše a srozumitelně popsané a až na výjimky odpovídající těm neustálým změnám

  změn kterými nás normotvůrci zásobují (tím vzdávám holt tvůrcům původní ČSN 33 1500).

Podle druhu prostředí (ČSN 33 0300)

Revizní lhůty
v rocích

normální, základní (většina kanceláří, bytů a rodinných a bytových domů)

5

studené, vlhké, horké,
prašné s prachem nehořlavým

3

mokré, s extrémní korozní agresivitou

1

se zvýšenou korozní agresivitou,
prašné s prachem nehořlavým

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru,
pasivní s nebezpečím výbuchu

2

venkovní, pod přístřeškem

4

 

Podle umístění el. zařízení

Revizní lhůty
v rocích

prostory určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení...)

2

zděné obytné a kancelářské budovy (většina kanceláří, bytů, rodinných a bytových domů) ***

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely

3

se zvýšenou korozní agresivitou,
prašné s prachem nehořlavým

3

pojízdné a převozné prostředky

1

prozatímní zařízení staveniště

0,5

v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C3

2

 

***

Nevztahuje se na bytové prostory a zařízení bytu. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídajícím současným požadavkům.


Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů, které nesplňují požadavky BD2 dle ČSN 33 2000-3 se doporučují revizní lhůty 2 roky.

Kontakt Praha

Napište mi nebo zavolejte ohledně elektro revizí v Praze. Využijte k tomu účelu kontaktů.