Drobečková navigace

Úvod > Služby > Revize elektro Praha

Revize elektro Praha

Revize elektro zařízení je především ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti, skládá se z prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Dokumentace je sice k provedení revize potřebná, ale bez návštěvy revizního technika se provedení revize neobejde. Součástí revize elektro a  revize elektrických spotřebičů je i právní odpovědnost za ni, kdy na sebe revizní technik bere odpovědnost za případné škody či úrazy způsobené revidovaným zařízením a případné dokazování, zda se dotyčná závada vyskytovale již v době revize elektra jestli mohla být při revizi odhalena. 

Zde chci upozornit na ne úplně dobře fungující povinnost odpovědných osob, kterým jsou svěřena elektrická zařízení ať se jedná o elektrické spotřebiče nebo elektroinstalace, tato zařízení průběžně kontrolovat a odstraňovat viditelné nedostatky. Při revizích jsou velice často odhalovány závady viditelné, které měly být odstraněny hned po jejich vzniknutí.

Výchozí a pravidelné revize elektro

Dle platných zákonů (např. Nařízení Vlády 101/2005 Sb.) musí být elektronické zařízení před uvedením do provozu a po celou dobu jeho životnosti pravidelně podrobováno pravidelným revizím údržbě a opravám.

Osobně doporučuji provádět výchozí revize elektro techniky nezávislými na dodavateli elektroinstalace a pravidelné revize elektroinstalací v předepsaných termínech. Každé elektrické zařízení s přibývajícími roky stárne a pravidelné revize jsou jedním ze způsobů prevence před úrazy a požáry zaviněnými závadami na elektroinstalaci a pokud se řádně provádí i údržba tak i před závažnými poruchami, což se pak pozitivně projevuje na životnosti i spolehlivosti elektrického zařízení.

Zanedbáním těchto povinností se majitel nebo odpovědná osoba vystavuje možným postihům ze strany Státních orgánů ale i např. krácení plnění ze strany pojišťovny v případě pojistné události.

Obsah revize elektrických zařízení

Revize elektro zařízení provádím převážně včetně drobných oprav jako je dotažení spojů, vyčištění rozváděčů , upevnění uvolněných zásuvek a jejich dotažení, doplnění chybějících víček na krabicích ...  tak, aby po nás zůstala již hotová práce a nemuseli jste shánět elektrikáře k odstranění běžných závad. Náročnější záležitosti jsem zvyklý řešit po domluvě.

K revizím elektra v Praze samozřejmě používám moderní a pravidelně kalibrované měřící přístroje.

Ceny revizí elektro v Praze jsou individuální od 1800 Kč bez DPH, s ohledem na rozsah revidovaného zařízení, jeho stav a náklady na dopravu. Pro firmy jsou platby prováděny převážně na fakturu, případně na fakturu zálohovou. 

Takto může vše zkončit

Lhůty pravidelných revizí elektroinstalací dle ČSN 33 1500

Podle druhu prostředí (ČSN 33 0300)

Revizní lhůty
v rocích

normální, základní (většina kanceláří, bytů a rodinných a bytových domů)

5

studené, vlhké, horké,
prašné s prachem nehořlavým

3

mokré, s extrémní korozní agresivitou

1

se zvýšenou korozní agresivitou,
prašné s prachem nehořlavým

3

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru,
pasivní s nebezpečím výbuchu

2

venkovní, pod přístřeškem

4

 

Podle umístění el. zařízení

Revizní lhůty
v rocích

prostory určené k shromažďování více než 250 osob (sport. kult. zařízení...)

2

zděné obytné a kancelářské budovy (většina kanceláří, bytů, rodinných a bytových domů) ***

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely

3

se zvýšenou korozní agresivitou,
prašné s prachem nehořlavým

3

pojízdné a převozné prostředky

1

prozatímní zařízení staveniště

0,5

v objektech postavených z hořlavých hmot stupně hořlavosti C2 a C3

2

 

***

Nevztahuje se na bytové prostory a zařízení bytu. Uvedená lhůta 5 let platí pro provedení vnitřních elektrických rozvodů odpovídajícím současným požadavkům.


Pro hlavní domovní vedení, vedení na komunikacích (schodištích a chodbách) a společných prostorech bytových domů, které nesplňují požadavky BD2 dle ČSN 33 2000-3 se doporučují revizní lhůty 2 roky.

Kontakt Praha

Napište mi nebo zavolejte ohledně elektro revizí v Praze. Využijte k tomu účelu kontaktů.