Drobečková navigace

Úvod > Služby > Školení a přezkoušení dle N.V 194/2022 (Zákon 250/2021) pro práce na el. zařízení

Vyhlášku č. 50/78 Sb. nahradil Zákon 250/2021                    doplněný (Nařízením Vlády 194/2022 Sb.)

Stejně jako v době nedávno minulé, při platnosti Vyhl. 50/78 Sb., i v současné době dle Zákona 250/2021 Sb. (N.V. 194/2022) musí být každý pracovník, který pracuje s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Vše potřebné je obsaženo v Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.

Školení provádím obvykle u zákazníků, preferuji menší skupinky, samozřejmostí je zaměření dle potřeb zájemců.

Doklady ke zkouškám dle Nařízení Vlády 194/2022 Sb., bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

1.

Doklad o vzdělání v oblasti elektro ne pro §4
(výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)

2.

Předchozí osvědčení dle Vyhl. /50/78 Sb. 

3.

Potvrzení praxe dle požadavku Vyhl. 50/78 Sb.
(OSVČ stačí bod 2)

4.

Adresa trvalého bydliště, datum narození

5.

Fakturační údaje včetně IČ a Dič  pro vystavení daňového dokladu

 

Naskenované doklady nejlépe ve formátu PDF můžete zaslat přímo do datové schránky:  m866vn2  nebo na e-mail: elektro.jordan@seznam.cz  Prosím o začernění rodného čísla.  

V souvislosti s GDPR

Vás chci ujistit, že Vaše údaje mě svěřené nebudou předána žádné další osobě ani použity k marketingové či podobné akci. Na těchto stránkách neprobíhá s mým vědomím, žádný sběr osobních údajů ani nic podobného. Údaje jsou potřeba k vystavení osvědčení a v případě kontroly k prokázání oprávněnosti vydaných osvědčení. 

 

 

Členění elektrotechnických kvalifikací dle Nařízení Vlády 194/2022 Sb.

      

       §4 Osoba poučená

(1) Osoba poučená je odborně způsobilá osoba, která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé.

       §6 Elektrotechnik

 Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. Pro pracovníky bez elektrotechnické praxe je podmínkou dohled pracovníka znalého s praxí min. 2 roky po dobu jednoho roku.

        §7 Vedoucí elektrotechnik

Vedoucím elektrotechnikem může být pouze osoba, která má odbornou kvalifikaci, splňuje požadavek minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu.

Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí pro práce na el. zařízení pod napětím do 1000V bez nebezpečí výbuchu je 2 roky (E2A).

          §8 Revizní technik                                                                                         

Revizním technikem může být pouze osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně způsobilou podle § 7 a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2. 

     

  Doklady ke zkouškám dle N.V. 194/2022. Bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

-          Doklad o odborném vzdělání v oblasti elektro ( výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)

-          Předchozí osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb. 

-          Potvrzení praxe dle požadavku N.V. 194/2021

-         Adresa trvalého bydliště, datum narození    

 

 

    Ceník školení a přezkoušení dle Nařízení Vlády 194/2022 Sb. do 1000V bez nebezpečí výbuchu  (E2A).

Stupeň kvalifikace

Cena v Kč  bez DPH

Cena v Kč včetně DPH

§4

950

1150

§6

1400

1694

§7

1900

2299
V případě zájmu skupin 8 a více osob nabízím ceny individuální.
 
Termíny pro veřejnost Praha 8, Florenc v roce 2022. vždy od 8,30:        16.12.   
Pro rezervaci a podrobnosti prosím napište na E-mail:   elektro.jordan@seznam.cz
 
Platby- firmy na fakturu, jednotlivé osoby prostřednictvím zálohové faktury, v případě nedostavení se ve smluveném termínu bude nabídnut jeden náhradní termín dle mých možností, a v případě, že se zájemce opět nedostaví prostředky budou použity na úhradu tímto vynaložených nákladů v plné výši.

Zájemcům z řad jednotlivců se omlouvám, ale toto jsou prakticky jediné peníze, které vybírám v hotovosti a kvůli tomu si odmítám pořizovat nějaké další nesmyslné zařízení, platit paušální platby za jeho provoz a ohrožovat svou existenci případnými sankcemi za chybu, poruchu a pod.

 

Celé znění N.V. 194/2022 Sb. je možno nastudovat zde: 

194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a ... (zakonyprolidi.cz)