Drobečková navigace

Úvod > Služby > Vyhláška č.50/78 o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 50

Dle této dosud platné vyhlášky musí být každý pracovník, který pracuje s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.

Školení provádím obvykle u zákazníků, preferuji menší skupinky, samozřejmostí je zaměření dle potřeb zájemců.

Doklady ke zkouškám dle Vyhl. 50/78 Sb. bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

1.

Doklad o vzdělání v oblasti elektro ne pro §3,§4
(výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)

2.

Předchozí osvědčení dle Vyhl. /50/78 Sb. ne pro §5

3.

Potvrzení praxe dle požadavku Vyhl. 50/78 Sb.
(OSVČ stačí bod 2)

4.

Adresa trvalého bydliště, datum narození

5.

Fakturační údaje včetně IČ a Dič  pro vystavení daňového dokladu

Naskenované doklady nejlépe ve formátu PDF můžete zaslat přímo do datové schránky: 63dq5j  nebo na e-mail: elektro.jordan@seznam.cz  Prosím o začernění rodného čísla.

V souvislosti s GDPR

Vás chci ujistit, že Vaše údaje mě svěřené nebudou předána žádné další osobě ani použity k marketingové či podobné akci. Na těchto stránkách neprobíhá žádný sběr osobních údajů ani nic podobného. Údaje jsou potřeba k vystavení osvědčení a v případě kontroly k prokázání oprávněnosti vydaných osvědčení. 

 

 

Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb.

       §3- Pracovník seznámený:

Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními.

Mohou samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení provedená tak, že při obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny zaměstnavatelem.

       §4- Pracovník poučený:

Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny zaměstnavatelem. Mohou samostatně obsluhovat el. zařízení a pracovat na el. zařízení bez napětí. Zajištění pracoviště musí být provedeno osobou znalou s vyšší kvalifikací.

        §5- Pracovník znalý:                                                                                                           

 Základní podmínkou je ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.   Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení, pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětím, při dodržení bezpečnostních předpisů. 

       §6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost):

Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.  Musí splňovat požadavky na odbornou praxi dle přílohy č.1 Vyhl. 50/78Sb. Mohou vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. při dodržení bezpečnostních předpisů

        §7 Pracovník pro řízení činnosti:                                                                                                     

 Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Musí splňovat požadavky na odbornou praxi dle přílohy č.1 Vyhl. 50/78 Sb.

        §8 Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem:          

Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Musí splňovat požadavky na odbornou praxi dle přílohy č.1 Vyhl. 50/78 Sb.

          §9 Pracovník pro provádění revizí:                                                                                          

Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí splňovat požadavky na odbornou praxi dle přílohy č.1 Vyhl. 50/78 Sb. Přezkoušení je prováděno 1x za 5 let Organizací státního odborného dozoru (TIČR).         

           §10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování:     

Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.

         §11 Kvalifikace ve zvláštních případech:                                    

 Asistenti v laboratořích, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, učitelé … Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.

 

         Pro zkoušky pracovníků dle §7, §8, a §10 platí oznamovací povinnost 4 týdny předem na SUIP.

  Doklady ke zkouškám dle Vyhl 50/78 Sb. Bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

-          Doklad o odborném vzdělání v oblasti elektro ( výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)

-          Předchozí osvědčení dle Vyhl /50/78 Sb. (neplatí pro §5)

-          Potvrzení praxe dle požadavku Vyhl 50/78 Sb. (OSVČ stačí bod 2)

-         Adresa trvalého bydliště, datum narození    

                                                              

Naskenované doklady je možno po dohodě zaslat do datové schránky viz. kontakty, prosím o začernění rodného čísla.

 

               Ceník školení a přezkoušení dle Vyhl. 50/78  Sb. do 1000V bez nebezpečí výbuchu

Stupeň kvalifikace

Cena v Kč  bez DPH

Cena v Kč včetně DPH

§3, §4

700

847

§5

1000

1210

§6

1150

1391,5

§7

1350

1633,5

§6+§8

1500

1815

§6+§10

1650

1996,5

§6+§8+§10

1800

2178

 Platby- firmy na fakturu, jednotlivé osoby prostřednictvím zálohové faktury, v případě nedostavení se ve smluveném termínu bude nabídnut jeden náhradní termín dle mých možností, a v případě, že se zájemce opět nedostaví prostředky budou použity na úhradu tímto vynaložených nákladů v plné výši.

Zájemcům z řad jednotlivců se omlouvám, ale toto jsou prakticky jediné peníze, které vybírám v hotovosti a kvůli tomu si odmítám pořizovat nějaké další nesmyslné zařízení, platit paušální platby za jeho provoz a ohrožovat svou existenci případnými sankcemi za chybu, poruchu a pod.

 

Celé znění Vyhl. 50/78 Sb. je možno prohlédnout zde:     https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-50