Drobečková navigace

Úvod > Služby > Školení a přezkoušení dle N.V 194/2022 (Zákon 250/2021) pro práce na el. zařízení

Vyhlášku č. 50/78 Sb. nahradil Zákon 250/2021                    doplněný (Nařízením Vlády 194/2022 Sb.)

Stejně jako v době nedávno minulé, při platnosti Vyhl. 50/78 Sb., i v současné době dle Zákona 250/2021 Sb. (N.V. 194/2022) musí být každý pracovník, který pracuje s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Vše potřebné je obsaženo v Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.

Školení provádím obvykle u zákazníků, preferuji menší skupinky, samozřejmostí je zaměření dle potřeb zájemců.

Doklady ke zkouškám dle Nařízení Vlády 194/2022 Sb., bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

Doklady ke zkouškám dle N.V. 194/2022. Bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

    -     Doklad o odborném vzdělání v oblasti elektro ( výuční list, maturitní vysvědčení, a pod. v oboru elektro )

           Případně potvrzení zaměstnavatele o vzdělání viz. příloha N.V. 194/2022

    -     Předchozí osvědčení dle Vyhl. 50/78 Sb. 

    -     Potvrzení praxe dle požadavku N.V. 194/2021

    -    Adresa trvalého bydliště, datum narození    

   -     Fakturační údaje, Ičo, Dič, pro vystavení faktury

 

Naskenované doklady nejlépe ve formátu PDF můžete zaslat přímo do datové schránky:  m866vn2  nebo na e-mail: elektro.jordan@seznam.cz  Prosím o začernění rodného čísla.  

V souvislosti s GDPR

Vás chci ujistit, že Vaše údaje mě svěřené nebudou předána žádné další osobě ani použity k marketingové či podobné akci. Na těchto stránkách neprobíhá s mým vědomím, žádný sběr osobních údajů ani nic podobného. Údaje jsou potřeba k vystavení osvědčení a v případě kontroly k prokázání oprávněnosti vydaných osvědčení. 

 

 

Členění elektrotechnických kvalifikací dle Nařízení Vlády 194/2022 Sb.

      

       §4 Osoba poučená (nemusí mít odborné vzdělání elektro)

(1) Osoba poučená je odborně způsobilá osoba, která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platnosti, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé.

       §6 Elektrotechnik  (musí mít odborné vzdělání elektro)

 Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik. Pro pracovníky bez elektrotechnické praxe je podmínkou dohled pracovníka znalého s praxí min. 2 roky po dobu jednoho roku.

        §7 Vedoucí elektrotechnik  (musí mít odborné vzdělání elektro)

Vedoucím elektrotechnikem může být pouze osoba, která má odbornou kvalifikaci, splňuje požadavek minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činnosti, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu.

Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí pro práce na el. zařízení pod napětím do 1000V bez nebezpečí výbuchu je 2 roky (E2A).

          §8 Revizní technik                                                                                         

Revizním technikem může být pouze osoba, která má odbornou způsobilost získanou podle zákona, je držitelem platného osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení, je osobou odborně způsobilou podle § 7 a splňuje požadavek minimálního rozsahu odborné praxe podle odstavce 2. 

Zkoušky ani školení revizních techniků nenabízím, tento odstavec je pouze informativní.  Zkoušky prování technická inspekce ČR (TIČR).

     

Stupeň kvalifikace

Cena v Kč  bez DPH

Cena v Kč včetně DPH (21%)

§4 - osoba poučená

1 487,6

1 800

§6- elektrotechnik

1 812,2

2 200

§7- vedoucí elektrotechnik

2 066

2 500
V případě zájmu skupin 8 a více osob nabízím ceny individuální.
 
Plánované termíny Praha 8, Florenc v roce 2023. vždy od 8,30:       24.2.     24.3.    21.4.      26.5.      23.6.   
Pro rezervaci a podrobnosti prosím napište na E-mail:   elektro.jordan@seznam.cz
 
Platby- firmy na fakturu, jednotlivé osoby prostřednictvím zálohové faktury, v případě nedostavení se ve smluveném termínu bude nabídnut jeden náhradní termín dle mých možností, a v případě, že se zájemce opět nedostaví prostředky budou použity na úhradu tímto vynaložených nákladů v plné výši.

Zájemcům z řad jednotlivců se omlouvám, ale toto jsou prakticky jediné peníze, které vybírám v hotovosti a kvůli tomu si odmítám pořizovat nějaké další nesmyslné zařízení, platit paušální platby za jeho provoz a ohrožovat svou existenci případnými sankcemi za chybu, poruchu a pod.

 

Celé znění N.V. 194/2022 Sb. je možno nastudovat zde: 

194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a ... (zakonyprolidi.cz)