Drobečková navigace

Úvod > Služby > Služby v oblasti BOZP

      Služby v oblasti BOZP

V této oblasti můžu nabídnout práce spojené s vyhodnocením rizik v oblasti BOZP, zpracování dokumentace a školení zaměstnanců.

 

Vedení dokumentace k BOZP předepisuje každému zaměstnavateli zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a řada dalších předpisů. V oblasti PO jde pak o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášku č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci.

Dle §102 – zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné pracovní, prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP, prevencí a minimalizací rizik. Dále je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a podmínky pracovního prostředí, hodnotit rizika, jejich příčiny a zdroje a provádět opatření pro jejich zlepšení.

Naproti tomu jsou zaměstnanci  dle § 301 c) tohoto zákona povinni dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.

Od tohoto se odvíjí celá problematika BOZP a je jasné, že hlavní tíhu tohoto břemene nese zaměstnavatel a případně vedoucí pracovníci. Dokumentace musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik na konkrétních pracovištích a pro konkrétní činnosti zaměstnanců, musí být vedena na míru konkrétní firmě a musí být nejméně 1x ročně aktualizována. Dokumentace musí být přístupná zaměstnancům, zejména se jedná o:

 • identifikace právnické nebo fyzické osoby
 • směrnice BOZP - určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností, pracovní postupy
 • kolektivní smlouva - stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci
 • Registr rizik a seznámení zaměstnanců s nimi
 • kategorizace činností
 • předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost, dohody o spolupráci hodnocení rizik a koordinaci BOZP na společných pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostor
 • pracovně lékařské služby na pracovišti, vybavení lékárničky
 • kniha úrazů
 • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy vyhrazených technických zařízení
 • návody k použití strojů a technických zařízení, místní provozně bezpečnostní předpisyzásuvky v kuchyňce upr.jpg
 • lhůtník revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení a technologií na             pracovišti, doklady o uvedení zařízení do provozu
 • programy a plány údržby, doklady o provádění kontrol a údržby technických zařízení 
 • lhůty, osnova o školení BOZP zaměstnanců s ohledem na vykonávané práce
 • dopravní řád a pravidelná školení řidičů
 • traumatologický plán + vybavení lékárničky       
 • záznamy z revizí a kontrol
 • záznamy o odstranění závad z revizí
 • seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní listy chemikálií
 • havarijní plán
 • vnitřní směrnice k poskytování osobních ochranných prostředků a ochranných nápojů
 • seznam prací zakázaných ženám a mladistvým

 Součástí této problematiky je školení a přezkoušení zaměstnanců dle  Zákona 250/2021 Sb. a Nařízení Vlády 194/2022 Sb. Dříve Vyhl. 50/78 Sb.

 

Školení provádím pro práce s napětím do 1000V v prostředí bez nebezpečí výbuchu- viz stránka školení.