Drobečková navigace

Úvod > Služby > Služby v oblasti BOZP

      Služby v oblasti BOZP

V této oblasti můžu nabídnout práce spojené s vyhodnocením rizik v oblasti BOZP, zpracování dokumentace a školení zaměstnanců.

 

Vedení dokumentace k BOZP předepisuje každému zaměstnavateli zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a řada dalších předpisů. V oblasti PO jde pak o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášku č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci.

Dle §102 – zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné pracovní, prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP, prevencí a minimalizací rizik. Dále je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a podmínky pracovního prostředí, hodnotit rizika, jejich příčiny a zdroje a provádět opatření pro jejich zlepšení.

Naproti tomu jsou zaměstnanci  dle § 301 c) tohoto zákona povinni dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.

Od tohoto se odvíjí celá problematika BOZP a je jasné, že hlavní tíhu tohoto břemene nese zaměstnavatel a případně vedoucí pracovníci. Dokumentace musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik na konkrétních pracovištích a pro konkrétní činnosti zaměstnanců, musí být vedena na míru konkrétní firmě a musí být nejméně 1x ročně aktualizována. Dokumentace musí být přístupná zaměstnancům, zejména se jedná o:

 • identifikace právnické nebo fyzické osoby
 • směrnice BOZP - určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností, pracovní postupy
 • kolektivní smlouva - stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci
 • Registr rizik a seznámení zaměstnanců s nimi
 • kategorizace činností
 • předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost, dohody o spolupráci hodnocení rizik a koordinaci BOZP na společných pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostor
 • pracovně lékařské služby na pracovišti, vybavení lékárničky
 • kniha úrazů
 • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
 • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy vyhrazených technických zařízení
 • návody k použití strojů a technických zařízení, místní provozně bezpečnostní předpisyzásuvky v kuchyňce upr.jpg
 • lhůtník revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení a technologií na             pracovišti, doklady o uvedení zařízení do provozu
 • programy a plány údržby, doklady o provádění kontrol a údržby technických zařízení 
 • lhůty, osnova o školení BOZP zaměstnanců s ohledem na vykonávané práce
 • dopravní řád a pravidelná školení řidičů
 • traumatologický plán + vybavení lékárničky       
 • záznamy z revizí a kontrol
 • záznamy o odstranění závad z revizí
 • seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní listy chemikálií
 • havarijní plán
 • vnitřní směrnice k poskytování osobních ochranných prostředků a ochranných nápojů
 • seznam prací zakázaných ženám a mladistvým

 Součástí této problematiky je školení a přezkoušení zaměstnanců dle                   Vyhl. 50/78 ČUBP o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Školení provádím pro práce s napětím do 1000V v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

 

Aktuální termíny v učebně Praha 8- Florenc:

24.4. 22.5., 12.6.   kvůli podrobnostem mě prosím kontaktujte na e-mail, vzhledem k aktuální situaci je možné, že se akce nebudou smět konat. 

 

Tato vyhláška stanovuje stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení nebo na nich pracují, případně je projektují.

 

Členění kvalifikací dle této vyhlášky:

       §3- Pracovník seznámený:

Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními.

Mohou samostatně obsluhovat jednoduchá el. zařízení provedená tak, že při obsluze nemohou přijít do styku s částmi pod napětím. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny zaměstnavatelem.

       §4- Pracovník poučený:

Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny zaměstnavatelem. Mohou samostatně obsluhovat el. zařízení a pracovat na el. zařízení bez napětí. Zajištění pracoviště musí být provedeno osobou znalou s vyšší kvalifikací.

        §5- Pracovník znalý:                                                                                                           

 Základní podmínkou je ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.   Mohou: samostatně obsluhovat el. zařízení, pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětím, při dodržení bezpečnostních předpisů. 

       §6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost):

Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.  Musí splňovat požadavky na odbornou praxi dle přílohy č.1 Vyhl. 50/78Sb. Mohou vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. při dodržení bezpečnostních předpisů

        §7 Pracovník pro řízení činnosti:                                                                                                     

 Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Musí splňovat požadavky na odbornou praxi dle přílohy č.1 Vyhl. 50/78 Sb.

        §8 Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem:          

Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Musí splňovat požadavky na odbornou praxi dle přílohy č.1 Vyhl. 50/78 Sb.

          §9 Pracovník pro provádění revizí:                                                                                          

Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí splňovat požadavky na odbornou praxi dle přílohy č.1 Vyhl. 50/78 Sb. Přezkoušení je prováděno 1x za 5 let Organizací státního odborného dozoru (TIČR).         

           §10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování:     

Musí mít ukončené odborné vzdělání v oboru elektro zakončené příslušnou zkouškou. Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.

         §11 Kvalifikace ve zvláštních případech:                                    

 Asistenti v laboratořích, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, učitelé … Musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.

 

         Pro zkoušky pracovníků dle §7, §8, a §10 platí oznamovací povinnost 4 týdny předem na SUIP.

  Doklady ke zkouškám dle Vyhl 50/78 Sb. Bez kterých nelze připustit ke zkoušce:

-          Doklad o odborném vzdělání v oblasti elektro ( výuční list, maturitní vysvědčení a pod.)

-          Předchozí osvědčení dle Vyhl /50/78 Sb. (neplatí pro §5)

-          Potvrzení praxe dle požadavku Vyhl 50/78 Sb. (OSVČ stačí bod 2)

-         Adresa trvalého bydliště, datum narození    

                                                              

Naskenované doklady je možno po dohodě zaslat do datové schránky viz. kontakty, prosím o začernění rodného čísla.

 

               Ceník školení a přezkoušení dle Vyhl. 50/78  Sb. do 1000V bez nebezpečí výbuchu

Stupeň kvalifikace

Cena v Kč  bez DPH

Cena v Kč včetně DPH

§3, §4

700

847

§5

1000

1210

§6

1150

1391,5

§7

1350

1633,5

§6+ §8

1500

1815

§6+§10

1650

1996,5

§6+§8+§10

 

1800  2178

 

Celé znění Vyhl. 50/78 Sb. je možno prohlédnout zde:     https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1978-50

 

                                                  Podobné metody u zkoušek a školení nepoužíváme.

 Tohle Vás u zkoušek určitě nepotká