Horní menu

Nově jsem zejména pro malé firmy schopen provádět služby spojené s hodnocením rizik v oblasti BOZP, vedení dokumentace v této oblasti a školení zaměstnanců.

Zpracování dokumentace k BOZP předepisuje každému zaměstnavateli zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a řada dalších předpisů. V oblasti PO jde pak o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášku č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci.

Dle §102 – zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné pracovní, prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP, prevencí a minimalizací rizik. Dále je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a podmínky pracovního prostředí, hodnotit rizika, jejich příčiny a zdroje a provádět opatření pro jejich zlepšení. 

Naproti tomu má zaměstnanec podle § 301 c) tohoto zákona jsou zaměstnanci jsou povinni dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni. 

Od tohoto se odvíjí celá problematika BOZP a je jasné, že hlavní tíhu tohoto břemene nese zaměstnavatel a případně vedoucí pracovníci. Dokumentace musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik na konkrétních pracovištích a pro konkrétní činnosti zaměstnanců, musí být vedena na míru konkrétní firmě a musí být nejméně 1x ročně aktualizována. Dokumentace musí být přístupná zaměstnancům, zejména se jedná o:

 

   • identifikace právnické nebo fyzické osoby
   • pracovní a organizační řád - určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností, pracovní postupy
   • kolektivní smlouva - stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci
   • Registr rizik a seznámení zaměstnanců s nimi
   • kategorizace činností
   • předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost, dohody o spolupráci hodnocení rizik a koordinaci BOZP na společných pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostor
   • pracovně lékařské služby na pracovišti, vybavení lékárničky
   • kniha úrazů
   • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
   • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy vyhrazených technických zařízení
   • návody k použití strojů a technických zařízení, místní provozně bezpečnostní předpisy
   • lhůtník revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení a technologií na pracovišti, doklady o uvedení zařízení do provozu
   • programy a plány údržby, doklady o provádění kontrol a údržby technických zařízení- technická dokumentace strojů, projektová dokumentace staveb a technologií
   • lhůty, osnova a základy o školení BOZP zaměstnanců nejméně 1x ročne
   • dopravní řád a pravidelná školení řidičů
   • traumatologický plán + vybavení lékárničky
   • Záznamy z revizí a kontrol
   • záznamy z odstranění závad z revizí
   • seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií
   • havarijní plán
   • vnitřní směrnice k poskytování osobních ochranných prostředků a ochranných nápojů
   • seznam prací zakázaných ženám  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Revize elektro | Revize elektrických spotřebičů | Ochrana proti přepětí | Elektroinstalace | Údržba | Fotogalerie | Reference