Horní menu

 Nově jsem zejména pro malé firmy schopen provádět služby spojené s vyhodnocením rizik, BOZP, vedení dokumentace v této oblasti a školení zaměstnanců.

Zpracování dokumentace k BOZP předepisuje každému zaměstnavateli zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP, zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a řada dalších předpisů. V oblasti PO jde pak o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášku č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci. Dokumentace musí být vedena na míru konkrétní firmě, musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik na konkrétních pracovištích a pro konkrétní činnosti zaměstnanců. Dokumentace musí být přístupná zaměstnancům, zejména se jedná o:

 

   • identifikace právnické nebo fyzické osoby
   • pracovní a organizační řád - určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností, pracovní postupy
   • kolektivní smlouva - stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci
   • Registr rizik a seznámení zaměstnanců s nimi
   • kategorizace činností
   • předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost, dohody o spolupráci hodnocení rizik a koordinaci BOZP na společných pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostor
   • pracovně lékařské služby na pracovišti, vybavení lékárničky
   • kniha úrazů
   • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
   • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy vyhrazených technických zařízení
   • návody k použití strojů a technických zařízení, místní provozně bezpečnostní předpisy
   • lhůtník revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení a technologií na pracovišti, doklady o uvedení zařízení do provozu
   • programy a plány údržby, doklady o provádění kontrol a údržby technických zařízení- technická dokumentace strojů, projektová dokumentace staveb a technologií
   • lhůty, osnova a základy o školení BOZP zaměstnanců nejméně 1x ročne
   • dopravní řád a pravidelná školení řidičů
   • traumatologický plán + vybavení lékárničky
   • Záznamy z revizí a kontrol
   • záznamy z odstranění závad z revizí
   • seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií
   • havarijní plán
   • vnitřní směrnice k poskytování osobních ochranných prostředků a ochranných nápojů
   • seznam prací zakázaných ženám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Revize elektro | Revize elektrických spotřebičů | Ochrana proti přepětí | Elektroinstalace | Údržba | Fotogalerie | Reference